Advieswijzer


Advieswijzer 

Meurs Financieel Adviesburo h.o.d.n. MFA Hypotheken
Overlangelstraat 53                     Postbus 1380
5045 ST Tilburg                           5004 BJ Tilburg
Telefoon:          013 – 50 39 430
Fax:                  013 – 50 39 431
Internet:            www.mfa-hypotheken.nl
E-mail:             info@mfa-hypotheken.nl


A.        Inleiding

Geachte cliënt, 

 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten. Het betreft hier de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair, de GIDI. 
 2. MFA Hypotheken heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code.
 3. De complete tekst van deze gedragscode kunt u bij ons opvragen en ook  downloaden via onze website www.mfa-hypotheken.nl 

B.        Wie zijn wij?

MFA Hypotheken is adviseur op het gebied van hypotheken, verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij 
 1. adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.
 2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. 
 3. Ons kantoor is gestart in januari 2002, telt 1 medewerker en is met name actief in de regio Noord-Brabant.

C.        Onze diensten

C1 Algemeen
     Wij kunnen u adviseren op het gebied van :     
 1. hypotheken. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden.
 2. schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt voor het geval dat u bijvoorbeeld een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. maar ook in geval van arbeidsongeschiktheid.
 3. levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor aflossing van uw hypotheek, een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld. Voorbeelden zijn : koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering.  
 4. Overlijdensrisicoverzekeringen Dit zijn verzekeringen die uitkeren in geval van overlijden. Maar ook een Uitvaartverzekering valt hier onder.

Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

C2.        Schadeverzekeringen

Begin 2008 heeft u van ons bericht gekregen dat de schadeportefeuille is overgedragen.
Mocht u vragen hebben of een schade willen melden, dan kunt u kontakt opnemen met:

Neggers Brabantstad Assuradeuren BV
Postbus 32
5000 AA Tilburg
telefoon:        013 – 535 1255
fax:        013 – 536 8450

Ook voor informatie en aanvragen nieuwe schadeverzekeringen.

C3.        Levensverzekeringen 
Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van ons indien u dat wenst de volgende dienstverlening verwachten:
 1. Wij  inventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al hebt. 
 2. Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico’s u kunt verzekeren en welke risico’s u zelf kunt dragen.
 3. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden. 
 4. Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven wij u ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt..
 5. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering. 
 6. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld. 
 7. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt  conform de aanvraag is.
 8. Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring.
 9. Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.
 10. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier
 11. Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen voordoen, informeren wij onze relaties over deze wijzigingen. Indien relaties daar prijs op stellen gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor hun individuele situatie.
 12. Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies namens onze relaties door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleiden wij de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling.
 13. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering. 
 14. Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging.
 15. Wij controleren of de hoogte van de uitkering correct is gelet op de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden.
Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten. 

D.        Wat verwachten wij van u?

 1. U mag aan onze adviezen en dienstverlening zeer hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel  te vergoeden.
 2. Hebt u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. 
 3. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven. 
 4. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf van kostbare zaken, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. 
 5. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.   

E.        Onze bereikbaarheid

 1. MFA Hypotheken is op werkdagen geopend van 09.00 tot en met 17.00 uur.
 2. Voor afspraken kunt u kontakt met ons opnemen.
 3. Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via telefoonnummer: 06 – 25 080 182. 
 4. Als niemand op ons kantoor aanwezig is, wordt u (tijden kantooruren) automatisch doorgeschakeld, u kunt dan uw boodschap achterlaten.
 5. Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post, fax (013 – 50 39 431) of e-mail (info@mfa-hypotheken.nl) 

F.        De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd. 
In principe zal dit steeds incasso door de verzekeraar zijn.

F1.        Incasso door verzekeraar
 1. U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven.
 2. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt. 
 3. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.
 4. Premies worden in principe per jaar betaald.
 5. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen. 
 6. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht.  
 7. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.
 8. Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor.


F2.        Afspraken rondom premiebetaling 
 1. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premie niet tijdig betaalt  kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.
 2. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. 
 3. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.
G.        Onze relatie met verzekeraars

Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle producten van
alle verzekeraars kunnen adviseren.
              Wij betrekken in onze advisering de producten van meerdere verzekeraars.
  
H.        Hoe worden wij beloond?

H1.        Beloning op basis van provisie
 1. Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf. 

H2.        Beloning op basis van declaratie
 1. Sommige van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf met u hebben overlegd.
 2. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn.
 3. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft.
 4. Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten.

I.        Onze kwaliteit

 1. Ons kantoor is vergunninghouder bij de AFM onder nummer: 12007995.
      Registratie is een wettelijke verplichting om  te kunnen bemiddelen bij
      verzekeringen.
 1. Ons kantoor is aangesloten bij :
Stichting Erkeningsregeling Hypotheekadviseurs
 1. Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij een organisatie die van haar leden een  kwaliteitsnorm eist. Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden.
 2. Wij zijn in het bezit van de volgende relevante diploma’s en certificaten: 
   • Woningfinanciering 1
   • Woningfinanciering 2
   • Assurantiebemiddeling B
   • Financiering
   • Zakelijke kredietverlening
 3. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien u schade lijdt als gevolg van fouten die door ons zijn gemaakt, zal de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar deze schade vergoeden. Voor u geeft dit extra zekerheid

J.        Beëindiging relatie

 1. U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.
 2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. 

K.        Klachten?

 1. Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. 
 2. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.
 3. Alle klachten worden door de directie behandeld.
 4. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Kifid.www.kifid.nl.   
 5. U kunt zich tevens tot de Burgerlijke Rechter wenden. 26 augustus 2009
volgnummer: 2

© 2001 Verbond van Verzekeraars / NBVA / NVA
Verveelvoudiging voor commerciële doeleinden is niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. In alle overige gevallen is verveelvoudiging met bronvermelding toegestaan. (Bron: Verbond van Verzekeraars/NBVA/NVA)

Verbond van Verzekeraars                NBVA                        NVA
Postbus 93450                        Postbus 6152                Postbus 235
2509 AL Den Haag                         4000 HD Tiel                3800 AE Amersfoort
telefoon: 070-333 85 00                telefoon: 0344-62 02 00        telefoon: 033-464 34 64
telefax: 070-333 85 10                telefax: 0344-61 79 28        telefax: 033-462 20 75

 

Powered by LogiVert Mijn Webwinkel 5